לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

אגרת לחוקרים הפרטיים בישראל,מאת: עו"ד יהודית קרפ ....

אגרת לחוקרים הפרטיים בישראל       מאת: הגב' יהודית קרפ, עו"ד

השקת קוד אתי הוא ציון דרך היסטורי בחיי כל מקצוע. על אחת כמה וכמה שהוא ציון דרך במקצוע החקירות הפרטיות בישראל. במדינות רבות בעולם גיבשו ארגוני חוקרים פרטיים קודים אתיים משלהם, המשתנים מארגון לארגון וממדינה למדינה, אך כולם מתאפיינים במכנה משותף, שהוא חזון היעוד המקצועי והתפישה המוסרית האתית, שעליו מושתת המקצוע – תפישה של ערכים ועקרונות, המבססים את כבוד המקצוע ואת כבודם המקצועי והאישי של החוקרים הפרטיים.
התנהגות אתית של איש מקצוע היא חלק ממהותו של המקצוע. הקוד האתי משקף את תרבות ההתנהגות הראויה שאיש מקצוע מקבל על עצמו בבחירה, ולא מתוקף צווי חיצוני, לפעול על פיה בחיי היום יום המקצועיים כלפי מקבלי השירות המקצועי, כלפי המקצוע והעמיתים למקצוע וכלפי החברה. הקוד האתי משקף הכרה וקבלה של עול מצוות המקצוע, לפיהן אין די בכך שאיש המקצוע אינו עובר על החוק ולא כל מה שאינו אסור הוא מותר בהתנהגות המקצועית והאישית, אלא יש סטנדרט של התנהגות ראויה שאיש המקצוע ככזה חייב לעמוד בו כדי לכבד את עצמו כאיש מקצוע וכדי לכבד את מקצועו. הקוד האתי אינו משמש תחליף לחוק ולתקנות, אלא הוא נוסף עליהם והוא מעין אידיאל מנחה להתנהגות חברי הקהילייה המקצועית. קיומו של קוד אתי אוטונומי של מקצוע, הקובע את הפרוטוקול של ההתנהגות הראויה, הוא ההופך מקצוע לפרופסיה ומייחד את אנשי הפרופסיה אל מול האחרים. ניתן לומר כי הקוד האתי הוא לב לבה של פרופסיה .

בישראל דאג מתקין התקנות לגבש כללי אתיקה לחוקרים הפרטיים בתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג- 1972 ובהוראות נוספות, הפזורות בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, המסדיר את המקצוע. כללים מחייבים אלה הוכתבו למקצוע החקירות הפרטיות בידי המחוקק ומחוקק המשנה, והם אינם פרי יצירה של החוקרים הפרטיים עצמם, הם חלקיים ואינם משקפים באופן מלא את הדילמות ואת כללי ההתנהגות הראויה בחיי היום יום של המקצוע.
ועתה לראשונה בחייכם המקצועיים, מושק קוד אתי, שגובש בידי חוקרים פרטיים בעלי ניסיון בתחומים שונים של המקצוע בישראל, המכירים את רזי המקצוע, את הדילמות הנלוות לעשייה המקצועית, את חיי היום יום בשטח, את הערכים שצריכים להנחות חוקר פרטי מקצועי, את מגבלות יכולת הפעולה ואת מרחב האפשרויות להיות נאמן לערכים ועקרונות במילוי המשימה המקצועית. הקוד האתי המונח בפניכם משקף חזון וזהות מקצועית של החוקרים הפרטיים בישראל  והוא משמש מצפן לחוקר הפרטי לנוע בדרכו המקצועית בבטחה ולהימנע ממכשולים בפעילותו המקצועית .
מטרות הקוד האתי של החוקרים הפרטיים הוגדרו בקוד, וביניהן קביעת עקרונות ההתנהגות המקצועית והאישית הראויה, קידום המיומנות המקצועית והיחסים הראויים בין חוקרים פרטיים לבין לקוחות, מושאי חקירה רשויות הציבור, עמיתים למקצוע והציבור בכללו. הקוד האתי נועד גם לתת לחוקרים הפרטיים כלי שידריך אותם בקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי המקצוע.
הקוד האתי המונח בפניכם מגדיר לראשונה את זהותו ויחודו של מקצוע החקירות הפרטיות בישראל, כשירות בעל חשיבות  חברתית, בעיקר בעידן החברה המודרנית, שירות שנלווית לו גם מחויבות לתפישה מוסרית של המקצוע ושל החוקר הפרטי העוסק בו. הפועל היצוא מהתפישה המוסרית של התפקיד הוא השאיפה והמחויבות לפעול ברמה גבוהה של התנהגות ראויה, שהיא תמציתו של הקוד האתי שבפניכם.
עיקרו של הקוד האתי ויחודו כקוד אתי של חוקרים פרטיים הוא בהצבת משוואת איזון בין חובת הנאמנות של החוקר הפרטי ללקוחו לבין חובותיו של החוקר הפרטי לאחריות והגינות כלפי הציבור בכללו, כלפי מקצוע החקירות הפרטיות וכלפי עמיתיו החוקרים הפרטיים. זוהי משוואת האיזון שבין הצורך לגלות את האמת, לבין הדרכים הראויות לגילויה, שפגיעתן בזכויות הפרט מידתית ואינה עולה על הנדרש. חובת הנאמנות של החוקר הפרטי ללקוחו אינה חובת על, אלא היא מוצבת בצד מעגלי חובותיו האחרים. מכאן, למשל, חובתו של החוקר הפרטי לברר אם יש ללקוחו אינטרס לגיטימי המצדיק את החקירה, מצד אחד – ומן הצד השני עליו לשים לנגד עיניו גם את האינטרסים הכללים של החברה ואת ההשלכות של פעולות החקירה על צדדים שלישיים ועל הציבור בכללו. הצורך בגילוי האמת עשוי להצדיק פגיעה בפרטיות של אדם, אך זאת רק בתנאי שהפגיעה מידתית וסבירה ביחס לחשיבות האינטרס, שאותו מקדם החוקר הפרטי מטעם לקוחו, ושהפגיעה אינה עולה על הנדרש לצורך אותו עניין.
כך מפרט הקוד האתי את החובות האתיות כלפי הלקוח, את חובת הנאמנות ויחסי האמון, את חובותיו המקצועיות של החוקר הפרטי כלפי לקוחו, את חובת הדיווח וחובת הסודיות, את החובות האתיות כלפי הציבור ובמסגרתן את ההתנהגות האתית במסגרת השמירה על החוק, השמירה על כבוד האדם, חובות מקצועיות והגינות בחקירה, לרבות זהירות בפגיעה בפרטיותו של אדם, יחסים עם רשויות הציבור וכן את החובות האתיות כלפי מקצוע החקירות הפרטיות וביחסים עם עמיתים למקצוע.

גיבושו של קוד אתי הוא תחילתה של דרך ארוכה, שלעולם אינה מסתיימת. אישורו בידי חברי הקהילייה המקצועית הוא פתחו של תהליך מורכב של הטמעה, תהליך שמטרתו לחנך ולהדריך, להעלות למודעות, להבנה ולהפנמה את תכניו של הקוד ולפעול לציות לו וליישומו ככלי מקצועי, אשר מנחה בבחירה בין חלופות במערכת קבלת החלטות מקצועיות. לאישורו של הקוד האתי בידי חברי הלשכה, נלווית גם ההזדמנות לקבוע בתקנון הלשכה את מוסדות האכיפה, ההדרכה והייעוץ הוולונטריים, שיבססו ביסוס נוסף את מקצוע החקירות הפרטיות כפרופסיה. 
אני מאחלת לכם, שתשכילו להבין את גודל השעה למקצועכם ולא רק שתקבלו עליכם את עולו של הקוד האתי המוצע ותפעלו לאישורו, ולא רק שתשתמשו בו כמצפן שימושי בעבודתכם המקצועית, אלא גם שתרתמו עצמכם לפעילות במוסדות הלשכה להנחלתו, להטמעתו ולאכיפתו.
בשנים האחרונות היינו עדים לפרשות שונות בתחום ההתנהלות המקצועית של יחידים במקצוע, שפגעו במוניטין של מקצוע החקירות הפרטיות והוציאו שם רע לחוקרים הפרטיים כקהילייה. אך ברור הוא כי האופן שבו פועלים החוקרים הפרטיים הוא המשפיע העיקרי על תדמית המקצוע. התנהלות חוקר פרטי לפי הקוד האתי היא שתשמור על שמו הטוב של החוקר הפרטי ושל מקצוע החקירות הפרטיות ותקדם את אמון הציבור בייעודו של המקצוע, ברמתם המקצועית ובישרתם של העוסקים בו.

החוקר הפרטי הוא איש מקצוע, כשיכבד את מקצועו בהתנהגותו המקצועית, העסקית והאישית – מקצועו יכבד אותו.
אני מאחלת לכם הצלחה בדרך החדשה, הנפתחת בפניכם,

יהודית קרפ, עו"ד - המרכז לאתיקה בירושלים    

http://www.mishkenot.org.il/secmain.asp?secid=4

   

 

לכל החדשות