לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר ופורום עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל
 
להלן תנאי שימוש ותכנים שמשתמשים רשאים מוסרים לפרסום באתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל .

1. הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

2. עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

3. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום בפורם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר זה את התכנים הבאים:
3.1. כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
3.2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
3.3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
3.4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
3.5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
3.6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
3.7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
3.8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
3.9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
3.10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
3.11.  כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות  
 אזרחית;
3.12. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
3.13. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
3.14. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  בפרט;
3.15. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

4. הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל , במשתמשיו, בחברי עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  או במי מטעמה. בנוסף, הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר זה.

5. התכנים שתמסור לפרסום באתר זה יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר זה או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

6. הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר זה. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל , ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים.

7. תנאים לרישום כמשתמש באתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל
7.1. בעת ההרשמה לשימוש באתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגוריך, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בתכני האתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למזכירות הלשכה או באופן מקוון באתר.
7.2. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשימוש באתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל . אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בתכני האתר.
7.3. בעת הרישום לשימוש באתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
7.4. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
7.5. הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  לבטל רישומך כמשתמש, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
7.5.1. אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
7.5.2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בעמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל ;
7.5.3. אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים ב עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
7.5.4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל ;
7.5.5. אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
7.5.6. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף כמשתמשים או להמשיך וליהנות מהשימוש בכך דרך שהיא;
7.5.7. אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
7.5.8. אם יש לך חוב כספי עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל , או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

8. שינויים באתר והפסקת השירות
8.1. הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים והשירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
8.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  תמסור הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

9. אחריות עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל
התכנים באתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל .

10. קישורים באתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל
10.1. באתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל , או מטעמה והנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
10.2. הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. הנהלת עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  רשאית להסיר מאתר עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל  קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

לכל החדשות