לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

הענקה מחודשת של רישיון

כ"ו אייר, תש"ע

10 מאי, 2010

 הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

קריטריונים להענקה מחודשת של רשיון חוקר פרטי

נתקבלו בישיבת הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ביום 6.5.10

 א. כללי

1. בהתאם לסמכות שניתנה לוועדה בסעיף 4(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב – 1972 (להלן: "החוק"), שקלה את הוועדה את נושא הענקה מחודשת של רישיון חוקר פרטי, למי שהחזיק בעבר ברישיון חוקר פרטי.

2. בהתאם לנהלי ועדת הרישוי, על מנת לחדש רישיון חוקר פרטי שלא שולם למעלה משנה, על המבקש להיכנס להליך של "הענקה מחודשת" של רישיון חוקר פרטי, אשר מטופלת על פי הקריטריונים הקבועים בחוק לקבלת רישיון חוקר פרטי (סעיף 4 לחוק).

במסגרת ההליך לבדיקת הבקשה (בקשה ראשונה לרישיון וכן בקשה להענקה מחודשת), נבדק המרשם המשטרתי המבקש, הבקשה מפורסמת לפי הוראות סעיף 5 לחוק, וכן נבדקת עמידתו של המבקש בדרישות הכשירות המפורטות בסעיף 4 לחוק – ובכלל זה נבדק התנאי הקבוע בסעיף 4(א)(4) לחוק, אשר קובע:

"(4)   בתוך שש השנים שקדמו לבקשה הוא התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסירוגין, בעריכת חקירות –

(א)   במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד, או

(ב)   במקום ובתנאים שהועדה הכירה בהם ושר המשפטים פרסם על כך הודעה ברשומות; "

הועדה מכירה בניסיון שצברו מבקשים שיש להם ניסיון בחקירות בשירות הציבורי, בשש השנים שלפני הגשת הבקשה, כחלק מתקופת ההתאמנות. ההכרה והיקף ההכרה נקבעים לאחר בדיקה של מהות התפקיד שמולא בפועל ומידת התאמתו למקצוע החקירות הפרטיות, ועל פי קריטריונים שקבעה הועדה: קריטריונים לפטור מהתאמנות (הכרה בתקופת התאמנות עקב ניסיון בחקירות בשירות הציבורי).

הקריטריונים הנ"ל מפורסמים באתר האינטרנט של המחלקה.

3. לעניין הענקה מחודשת של רשיון חוקר פרטי למי שהחזיק בעבר ברשיון חוקר פרטי בר תוקף, הועדה הגיעה למסקנה, בניגוד לדעת המיעוט, שיש להתחשב בעובדה שהמבקש החזיק במשך תקופה מסוימת ברישיון תקף, אך מצאה לנכון לעשות זאת באופן יחסי, תוך התחשבות באורך התקופה שבה החזיק המבקש ברישיון, והכל בהתבסס על הקבוע בחוק שהתקופה הקובעת לעניין זה היא שש שנים הקודמות להגשת הבקשה.

4. יש להבהיר כי הועדה אינה מכירה ומעולם לא הכירה בהליך של "הקפאת רישיון", שכן הליך זה לא קיים בהוראות החוק. על מנת לחדש רישיון חוקר פרטי שלא שולם למעלה משנה, על המבקש להיכנס להליך של "הענקה מחודשת".

ב. קריטריונים להענקה מחודשת ביחס למי שלא היה לו רשיון תקף ב- 6 השנים האחרונות

5. הועדה קובעת כי הבקשה של מי שלא היה לו רשיון חוקר פרטי תקף ב- 6 השנים שקדמו להגשת הבקשה, תטופל לפי הקריטריונים הבאים:

המבקש הענקה מחודשת של רישיון חוקר פרטי, לאחר שלא היה בידו בשש השנים האחרונות רישיון, והיה בידו רישיון חוקר פרטי למשך שנה עד חמש שנים, יהיה זכאי להכרה בחצי שנת התאמנות (6 חודשים) מתוך שלוש השנים הקבועות בחוק.

המבקש הענקה מחודשת של רישיון חוקר פרטי, לאחר שלא היה בידו בשש השנים האחרונות רישיון, והיה בידו רישיון חוקר פרטי למשך שש עד עשר שנים, יהיה זכאי להכרה של שנת התאמנות (12 חודשים) אחת מתוך שלוש השנים הקבועות בחוק.

המבקש הענקה מחודשת של רישיון חוקר פרטי, לאחר שלא היה בידו בשש השנים האחרונות רישיון, והיה בידו רישיון חוקר פרטי למשך עשר שנים ומעלה, יהיה זכאי להכרה של שנה וחצי התאמנות (18 חודשים) מתוך שלוש השנים הקבועות בחוק.

6. מי שיש לו נסיון בחקירות בשירות הציבורי ב- 6 השנים האחרונות

מבקשים שיש להם נסיון בחקירות בשירות הציבורי בשש השנים האחרונות, יזכו להכרה נוספת בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה למתן פטור מהתאמנות בשל נסיון בחקירות בשירות הציבורי כפי שהוכרו ע"י הועדה.

ג. קריטריונים להענקה מחודשת ביחס למי שהיה לו רשיון תקף במהלך 6 השנים האחרונות

7. הועדה קובעת כי הבקשה של מי שהיה לו רשיון חוקר פרטי תקף ב- 6 השנים שקדמו להגשת הבקשה, תטופל לפי הקריטריונים הבאים:

המבקש הענקה מחודשת של רישיון חוקר פרטי, והיה בעל רישיון בתקופה של שלוש שנים בשש השנים האחרונות, לא יידרש לעבור התאמנות, שכן יש לו ניסיון של שלוש שנים בשש השנים האחרונות.

המבקש הענקה מחודשת של רישיון חוקר פרטי, והיה בעל רישיון בתקופה של שנתיים בשש השנים האחרונות, יידרש לעבור תקופת התאמנות של חצי שנה. אם אותו אדם החזיק בעבר ברישיון למעלה מעשר שנים, לא יידרש לתקופת התאמנות.

המבקש הענקה מחודשת של רישיון חוקר פרטי, והיה בעל רישיון בתקופה של שנה בשש השנים האחרונות, יידרש לעבור תקופת התאמנות של שנה. אם אותו אדם החזיק בעבר ברישיון במשך 6 עד 10 שנים, הוא יידרש לתקופת התאמנות של חצי שנה. אם אותו אדם החזיק בעבר ברישיון במשך 10 שנים ומעלה, הוא יידרש לתקופת התאמנות של 3 חודשים.

הערה: לעניין סעיף 7 בלבד - תקופת התאמנות וההכרה בהתאמנות המתייחסת להתאמנות שנערכה בשש השנים האחרונות, תימנה יחד עם תקופת היות המבקש בעל רישיון.

הוראות אלה אינן חלות על מי שלא מימש את זכותו לקבלת רישיון, ולא היה בעל רישיון בר תוקף כלל וכלל.

 

לכל החדשות