לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

הליך הענקת רישיון

הליך הענקת רשיון חוקר פרטי - עדכונים מוועדת הרישוי

התנאים להענקת רשיון חוקר פרטי קבועים בחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב 1972 ובתקנות שהותקנו על פיו.

לפי החוק לא יעסוק אדם כחוקר פרטי, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות.

רשיון חוקר פרטי יינתן למבקש, אשר לדעת ועדת הרישוי התמלאו בו כל התנאים הבאים:

א. אזרח ישראל ותושב ישראל או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, לפי חוק הכניסה לישראל.

ב. בגיר

ג. סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר, או שלדעת ועדת הרישוי הוא בעל השכלה שוות ערך.

ד. בתוך שש השנים שקדמו לבקשה התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסרוגין בעריכת חקירות:

1) במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד, או,

2) ועדת הרישוי העניקה לו פטור מהתאמנות, על יסוד ניסיונו בחקירות בשירות הציבורי.

ה. עמד בבחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.

ו. לדעת ועדת הרישוי אין מניעה מטעמים של בטחון הציבור, עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש להענקת הרשיון.

לפי האמור בסעיף ד' הנ"ל קיימים שני מסלולים להענקת רשיון חוקר פרטי:

א. מסלול המיועד לבעלי ניסיון בחקירות בשירות הציבורי, המבקשים מועדת הרישוי הענקת פטור מהתאמנות בחקירות פרטיות, על יסוד ניסיונם בחקירות. לפי החוק, נדרש ניסיון בחקירות במשך שלוש שנים, ברציפות או לסרוגין, בתוך שש השנים שקדמו להגשת הבקשה. אם ועדת הרישוי מחליטה להעניק פטור לתקופה שהיא קצרה משלוש שנים או מסרבת לבקשה, יהיה על המבקש להתאמן ביתר התקופה, בחקירות פרטיות במשרד לחקירות פרטיות, תחת פיקוחו והדרכתו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן מתאמן.

קובץ הקריטריונים לפטור מהתאמנות לבעלי ניסיון בחקירות

ב. מסלול המיועד למבקשים להירשם כמתאמנים בחקירות פרטיות במשרד לחקירות פרטיות, תחת פיקוחו והדרכתו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן מתאמן. אורכה של תקופת ההתאמנות הינו בשלוש שנים.

הגשת בקשה לרשיון חוקר פרטי

המבקש לקבל רשיון חוקר פרטי לפי אחד מהמסלולים הנ"ל, ימלא את טופס הבקשה המתאים, בעותק אחד, תוך צירוף הנספחים הנדרשים בטופס. טופס הבקשה המקורי יוגש למחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה – בדואר או במשרד המחלקה במסגרת שעות קבלת הקהל.

הליך הטיפול כולל, בין היתר, בדיקת גיליון רישום פלילי במשטרת ישראל ופרסום הבקשה ברשומות ובשני עיתונים יומיים למשך 15 יום לצורך הגשת התנגדויות.

כל המבקשים נדרשים לעבור בחינה בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.

לבחינה רשאי לגשת מי שהשלים לפחות מחצית מתקופת ההתאמנות (18 חודשים מתוך תקופה של 36 חודשים) או מי שפטרה אותו ועדת הרישוי לפחות ממחצית תקופת ההתאמנות.

בחינות הרישוי נערכות פעמים בשנה.

קישור לאתר משרד המשפטים:http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HokrimPratim/HaanakatRishayon.htm

לכל החדשות