לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

רישום מאמנים ומתאמנים

נוהל רישום מאמנים ומתאמנים
רישום מאמן

1.      חוקר פרטי המבקש להיות מאמן לפי סעיף 11 לחוק יגיש לועדה בקשה לאישור ויצרף לה תצהיר, שלפיו הוא מנהל בפועל משרד/תאגיד לחקירות פרטיות, או מנהל צוות חוקרים במשרד/תאגיד חקירות מורשה.

2.      על המבקש להיות בעל רשיון לקיום משרד/תאגיד לחקירות פרטיות, או מי שהינו כשיר להיות בעל רישיון משרד/תאגיד לחקירות פרטיות ואינו בעל רישיון משרד אלא הוא שותף או עובד בתאגיד או במשרד ומנהל צוות חוקרים רשאי לאמן.

3.      הבקשה לרישום מאמן תוגש במצורף לבקשת מתאמן לרישום התאמנותו, או במנותק מבקשה שכזו. העברת הבקשה היא באחריות המאמן בלבד.

4.      הוועדה רשאית שלא לרשום כמאמן מי שלדעתה אינו ראוי לשמש כמאמן מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו.

5.      לא ייבדק מחדש הרישום הפלילי של מבקש לאמן כחלק מהליך אישור הבקשה, והוועדה תסתמך על הבדיקה שנעשתה במועד חידוש רשיונו בפעם שקדמה להגשת הבקשה.

6.      משעה שנרשם חוקר פרטי ברשימת המאמנים, יהיה מאושר כמאמן אלא אם תחליט הוועדה להסירו מהרשימה.

7.      אם מצא מנהל המחלקה כי למאמן רישום פלילי חדש או שנתקבלו נגדו תלונות מהציבור או שקיים מידע רלבנטי אחר אשר עשוי להשליך על כשירותו לאמן, יביא את המידע בפני הוועדה, בין אם במועד חידוש רשיונו של המאמן, ובין אם במועד קבלת המידע, והוועדה תדון בהסרתו מרשימת המאמנים המאושרים.

8.      מאמן יורשה לאמן מתאמן אחד.

9.      מאמן יורשה לאמן שני מתאמנים רק לאחר שאימן מתאמן במשך תקופה של שלוש שנים לפחות, ולא נמצאו ליקויים באימון, בדיווח התקופתי על ההתאמנות, או בתשלום רישיונותיו במהלך התקופה, ובלבד שלא ראתה הוועדה סיבה אחרת שאינו מתאים לאמן שני מתאמנים.

10.  מאמן שלא שילם את אגרת רישיונו כחוקר פרטי או כבעל משרד לחקירות פרטיות או כבעל תאגיד לחקירות פרטיות לא יהיה רשאי לאמן לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום האגרות.

11.  לא שילם המאמן את אגרת רשיון החוקר או אגרת רשיון משרד החקירות לשנה מסוימת, יודיע מנהל המחלקה בתוך 30 יום מהמועד האחרון לתשלום האגרה למאמן כי אינו רשאי עוד לעסוק בחקירות ולאמן מתאמנים, ולמתאמנים כי אינם רשאים עוד להתאמן אצל מאמן זה.

12.  מאמן ידווח לוועדה בכל שישה חודשים על אימון המתאמן, כאמור בתקנות וע"פ הטפסים הקיימים. המאמן ידווח לוועדה על סיום ההתאמנות או הפסקתה ללא דיחוי. העברת הדיווחים היא באחריות המאמן בלבד.

13.  לא דיווח מאמן דיווח תקופתי על מתאמן במשך חודש מהמועד שנקבע לדיווח, או לא דיווח על סיום ההתאמנות לאחר שחלפו שלוש שנים וחודש אחד מיום תחילתה, יודיע מנהל המחלקה למאמן ולמתאמן על הפסקת ההתאמנות בכפוף לשימוע למאמן.

14.  החליטה הוועדה להסיר מאמן מרשימת המאמנים, תודיע לו על כך בכתב, ואם הוא מאמן מתאמנים באותה עת תודיע גם למתאמנים. הוועדה תהיה רשאית להשהות את ביטול האישור לאמן לתקופת זמן סבירה על מנת לאפשר למתאמנים למצוא מאמן אחר.

15.  המחלקה תנהל רשימת מאמנים שאושרו, ורשימה זו תפורסם באתר האינטרנט של המחלקה, בקובץ אקסל שיעודכן באופן שוטף. ברשימה יפורט האם המאמן רשאי לאמן מתאמן אחד או שניים, ומספר המתאמנים שהוא מאמן באותה עת.

רישום מתאמן

16.  הרוצה להתאמן כחוקר פרטי יגיש לועדה בקשה להירשם כמתאמן ויצרף לה אישור בכתב מאת מאמן רשום הרשאי ומוכן לאמנו, וכן תצהיר ואישורים על עמידתו בתנאים הקבועים בחוק לקבלת רשיון חוקר פרטי, למעט בחינה והתאמנות.

17.  בקשת רישום להתאמן תוגש ע"פ הטפסים המפורסמים באתר המחלקה.

18.  האחריות להעברת הטפסים לוועדה מוטלת על המבקש להתאמן בלבד ולא על המאמן.

19.  מנהל המחלקה יבדוק כי הוגשו כל הטפסים והתצהיר כיאות, וכי המאמן רשאי לאמן את המתאמן, כמתאמן יחיד או כמתאמן שני.

מסלול ירוק

20.  הוועדה מסמיכה את מנהל המחלקה לרשום כמתאמן מי שמתצהירו עולה כי אינו בעל עבר פלילי והוא עומד בכל התנאים כאמור לעיל וכקבוע בחוק, ולהודיע על כך למאמן ולמתאמן.

21.  הודעה על קבלת הבקשה ועל אישור הרישום מיום הקבלה תישלח למבקש בתוך שלושה ימי עבודה מקבלת בקשתו במחלקה.

22.  אושרה בקשתו של המתאמן ייחשב כיום תחילת התאמנותו התאריך שבו אושרה הבקשה על ידי מנהל המחלקה, או אם ביקש להתחיל התאמנותו בתאריך מאוחר מתאריך קבלת הבקשה, מהתאריך המבוקש.

23.  במקביל ולאחר שהועבר אישור רישום ההתאמנות למבקש, תבצע המחלקה בדיקת הרישום הפלילי מול משטרת ישראל. תוקף הרישום יהיה מותנה בכך שהפרטים בתצהיר ובטפסים יימצאו נכונים ומדוייקים.

24.  אם יימצא כי למבקש רישום פלילי עליו לא דיווח בטפסי הבקשה, יביא מנהל המחלקה את המידע בפני הוועדה.

25.  אם תמצא הוועדה כי המידע השגוי או החסר מהותי ורלבנטי לבקשת ההתאמנות, תדון בביטול ההתאמנות ובנקיטת אמצעים כנגד המבקש בשל מתן תצהיר כוזב, ותיתן למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו בנושא בכתב או בע"פ בטרם תחליט בעניינו.

26.  יודגש כי המבקש אינו רשאי להתחיל לעבוד כמתאמן קודם שהודיע לו מנהל המחלקה כי התאמנותו אושרה ונרשמה.

27.  מצאה הוועדה כי מבקש החל לעבוד כמתאמן בחקירות טרם אושרה התאמנותו לא תרשם התאמנותו, והרישום יבוטל אם כבר נרשמה ההתאמנות.

מסלול אדום

28.  מצא מנהל המחלקה כי המבקש לא צירף לבקשתו את כל המסמכים כאמור לעיל, או שהמסמכים לקויים, יודיע למבקש להתאמן ולמאמן בתוך שלושה ימי עבודה על דבר הליקויים שנמצאו בבקשה, וכי אין להתחיל בהתאמנות עד לתיקון הליקויים, ועד שבקשתו תאושר והוא ירשם כמתאמן.

29.  השלים המבקש את המסמכים או הפרטים כנדרש, תועבר בקשתו לטיפול ע"פ נוהל המסלול הירוק.

30.  אם עולה מהתצהיר המצורף או בדרך אחרת כי המבקש אינו עומד באופן מלא בכל התנאים הנדרשים לקבלת רשיון חוקר, יודיע מנהל המחלקה למבקש להתאמן ולמאמן בתוך שלושה ימי עבודה כי הבקשה תיבדק ותידון בפני הוועדה, וכי אין להתחיל בהתאמנות עד לקבלת החלטת הוועדה.

31.  נראה כי קיים למבקש רישום פלילי, ייערך בירור הרישום הפלילי מול המשטרה והועדה תדון בבקשה להתאמן רק לאחר השלמת הבדיקה בנושא.

32.  הוועדה לא תאשר רישום התאמנות למי שאינו עומד בתנאים לקבלת רישיון חוקר (למעט מבחן והתאמנות) אלא במקרים חריגים, אם סברה שאין באי ההתאמה כדי להשליך מהותית על יכולתו להתאמן בחקירות, והשתכנעה שיש באפשרותו לתקן את הטעון תיקון במהלך תקופת ההתאמנות.

33.  החליטה הוועדה לאשר רישום התאמנותו של מי שאינו עומד באופן מלא בתנאים לקבלת רישיון חוקר כאמור לעיל, תודיע למבקש כי אין ברישום ההתאמנות כדי להבטיח מתן הרישיון בסיום ההתאמנות, ותעמיד אותו על הטעון השלמה או תיקון במהלך תקופת ההתאמנות, כתנאי למתן הרשיון בסיומה.

34.  סיים מתאמן התאמנותו, ולא ניגש לבחינה בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית, או לא עבר את הבחינה בציון הנדרש, יהיה רשאי לפנות אל המחלקה בבקשה לקבל אישור להתאמן לתקופה של שנה נוספת אצל אותו המאמן, זאת בכפוף להוראות החוק בעניין התאמנות, ובכלל זה הגשת דיווחים תקופתיים כנדרש.

 

לכל החדשות