לשכת חוקרים פרטיים בישראל, טלפון לפניות - 08-6656380   צור קשר

מחפש חוקר פרטי ?

תקנון

תקנון העמותה - לשכת חוקרים פרטיים בישראל

תקנון העמותה מעודכן ל 6-12-2015 להורדה (כאן)

סימן א': מבוא

1. שם העמותה

א. בעברית: "עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל (ע"ר)"

ב. באנגלית: “The Israel Bureau of Private Investigators”

2. פרטי העמותה

א. מספר העמותה: 58-001811-7

ב. כתובת העמותה: ת.ד. 6400 באר שבע 84162.

3. הגדרות

בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפרוש שבצידם אלא אם בנוסח הכתוב משתמע אחרת:

1) הלשכה: לשכת חוקרים פרטיים בישראל.

2) חוק: חוקי ישראל בכלל וחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב - 1972 בפרט.

3) חוקר פרטי: מי שמחזיק ברישיון חוקר פרטי על פי החוק.

4) ועדת הרישוי: ועדת רישוי חוקרים פרטיים במשרד המשפטים.

5) חבר לשכה: מי שנתקבל כחבר לשכה ע"פ תקנון זה, ולא הוצא ממנה.

6) מנהל חקירות – בעל רישיון לקיום משרד חקירות על פי החוק.

4. מטרות הלשכה ותפקידיה

א. לשמש ארגון יציג לחוקרים הפרטיים בכל ענייניהם הן בארץ והן בארגונים מקצועיים בינלאומיים.

ב. לקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים המשותפים של החוקרים הפרטיים ובעלי משרדי החקירות בישראל.

ג. לקדם את מעמדו החוקי והציבורי של מקצוע החקירות הפרטיות.

ד. לקדם את האינטרס הציבורי בתחום החקירות הפרטיות.

ה. לפעול לשיפור רמתם המקצועית ותנאי עבודתם של החוקרים הפרטיים.

ו. להיאבק כנגד השגת גבול המקצוע ע"י גורמים שאינם בעלי רישיון לעיסוק בחקירות פרטיות.

ז. לייצג את החוקרים הפרטיים מול ספקי העבודה, בכל ענייניהם המקצועיים.

ח. להסדיר את יחסי חברי הלשכה בינם לבין עצמם ובין הלשכה לחבריה, לטפח יחסי גומלין ביניהם, לרבות מנוי בוררים בסכסוכים שבין חברי הלשכה.

ט. לקבוע כללי התנהגות ואתיקה, ולפקח על קיומם.

י. לתת שירותים שונים לחוקרים פרטיים ומשרדי חקירות בישראל שהם חברי העמותה.

יא. העמותה תשאף להגדיל בהתמדה את כמות חבריה.

5. מוסדות הלשכה

א. האסיפה הכללית

ב. הועד המנהל

ג. ועדת הביקורת

ד. ועדת משמעת ותלונות הציבור

6. העדר כוונה לעשיית רווחים

א. הלשכה תנהל ותקיים את ענייניה ועסקיה, כולל ניהול כספים ומשאבים, כפי שתמצא לנכון, שלא לשם עשיית רווחים.

ב. מטרות הלשכה כולן לתועלת החברים והיא לא תהא רשאית להשתמש בנכסיה, הכנסותיה וכספים כלשהם שיתקבלו על ידה, אלא למטרות האמורות לעיל.

ג. הלשכה לא תהא רשאית לחלק רווחים כלשהם בין חבריה.

סימן ב': חברות

7. קבלת חברים

א. לחברות בלשכה יתקבלו רק חוקרים פרטיים בעלי רשיון תקף בישראל ממשרד המשפטים, ובכלל זה מתאמנים, בעלי רישיון חוקר ובעלי רישיון לקיום משרד חקירות.

ב. חוקר פרטי אשר עוכב רישיונו ע"י ועדת הרישוי, או הותלה בהליך מנהלי, או אשר בוטל זמנית, ואשר טרם נתקבלה החלטה סופית של הוועדה או בית המשפט בעניינו, יחשב חוקר בעל רישיון לנושא חברותו בלשכה.

ג. מתאמנים בחקירות פרטיות אשר יציגו אישור על התאמנותם במשרד המשפטים, במשרד חקירות מורשה יוכלו להצטרף לעמותה במעמד "חבר נלווה". חברים במעמד זה ייהנו מכל הזכויות של חבר בעמותה למעט הזכות להצביע או להיות מועמדים בבחירות לתפקיד בעמותה.

ד. חוקר פרטי המבקש להצטרף כחבר בעמותה, יגיש לוועד המנהל בקשה בכתב, באמצעות טופס "בקשה להצטרפות כחבר בלשכת חוקרים פרטיים בישראל".

ה. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר הלשכה או אי קבלתו נתונה בידי הועד המנהל. סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

ו. מעמד מיוחד – "חבר נלווה מחו"ל". חבר מחו"ל יהיה בעל רשיון חוקר פרטי תקף במקום מגוריו בחו"ל, אשר הביע רצונו להיות חבר הלשכה.

ז. החברות בעמותה תהיה לשנה קלנדרית אחת, מ- 1 בינואר ועד 31 לדצמבר.

8. זכויות וחובות של חבר

א. חבר לשכה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד המנהל או לאחת מועדותיה.

ב. חבר הלשכה זכאי להשתתף בפעולות הלשכה וליהנות משירותיה.

ג. הועד המנהל, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

ד. פקיעת החברות בלשכה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו ללשכה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

9. פקיעת חברות

א. החברות בלשכה פוקעת:

1) במות החבר.

2) בפרישתו מן הלשכה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד המנהל שלושים יום מראש.

3) בהוצאתו מן הלשכה.

(א) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד המנהל, להחליט על הוצאת חבר מן הלשכה מאחד המטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם ללשכה את המגיע לה ממנו.

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של אסיפה הכללית.

(3) החבר פועל בניגוד למטרות הלשכה.

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

4) נמחק

ב. היה ורישיונו של החבר לעסוק בחקירות פרטיות בוטל, וביטולו הפך סופי, יבטל הועד המנהל את חברותו של החבר ללא צורך באישור האסיפה הכללית.

ג. לא יציע הועד המנהל לאסיפה כללית להוציא חבר מן הלשכה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 3) (א) (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

10. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של הלשכה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים, לפי בקשת החבר בכתב תשנה הלשכה את מענו הרשום בפנקס החברים.


סימן ג': האסיפה הכללית

11. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

12. הזמנה

א. אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרים ואחד ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

ב. אסיפה כללית רגילה תכונס לפחות פעם אחת בכל שנה אזרחית.

13. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

א. האסיפה הכללית היא המוסד העליון של הלשכה.

ב. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות ועדת הביקורת וְועדת המשמעת, תדון בהם בדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד המנהל, ותחליט על אישורם.

ג. האסיפה תדון בנושאים השונים ע"פ סדר היום אשר נקבע ע"י הועד המנהל.

ד. האסיפה רשאית לדון בכל נושא ע"פ בקשת החברים המשתתפים בישיבה, ועפ"י החלטת יו"ר האסיפה.

 

14. אסיפה כללית לצורך בחירות

א. אחת לשלוש שנים יכנס הועד אסיפה כללית לצורך בחירת ועד מנהל וועדת ביקורת.

ב. האסיפה תכונס בתום 36 חודשים ממועד בחירתו של הועד המכהן, ולא יאוחר מתום 38 חודשים ממועד זה.

ג. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות 45 ימים מראש ותציין יום, שעה, ומקום לאסיפה.

ד. הנהלים הנהוגים לגבי אסיפה כללית יחולו גם על כל אסיפה כללית לצורך בחירות.

15. אסיפה כללית שלא מן המניין

א. הועד המנהל רשאי בכל זמן שימצא לנכון לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין.

ב. הועד המנהל יהיה חייב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לפי דרישה בכתב חתומה על ידי רוב חברי ועדת הביקורת או של לפחות 10% מכלל חברי הלשכה, לכל המאוחר 21 יום ממועד קבלת הדרישה.

ג. הנהלים הנהוגים לגבי אסיפה כללית יחולו גם על כל אסיפה כללית שלא מן המניין, כולל לגבי החלטותיה.

ד. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות שבוע ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

16. מניין

א. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי הלשכה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם במהלכה פחת מספר הנוכחים.

ב. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

ג. האסיפה הכללית אינה מוסמכת לשנות את התקנון, אלא אם בתחילת האסיפה, מתקיימת נוכחות של רבע מחברי העמותה המשלמים באותה שנה. היה ולא יימצא המניין הנדרש, רשאית האסיפה להתיר הצבעה אלקטרונית (באמצעות האינטרנט). בהצבעה זו, ניתן לקבל החלטה על שינוי התקנון, גם בהיעדר השתתפות רבע מחברים הנ"ל.

17. יושב ראש ומזכיר

יושב ראש הלשכה ישמש גם כיושב ראש האסיפה הכללית, והוא ימנה מזכיר לאסיפה. בהיעדר היושב ראש, ישמש בתפקיד סגנו, ובהיעדר שניהם, האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי הלשכה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

18. החלטות
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

19. פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.


סימן ד': יושב ראש הלשכה

20. יושב ראש הלשכה - הגדרות

א. יו"ר הלשכה יבחר ע"י האסיפה הכללית, מבין חברי הלשכה הרשומים, ובלבד שיהיה בעל רישיון לקיום משרד חקירות.

ב. ליו"ר הלשכה יבחר המועמד אשר יקבל את מספר הקולות הגדול ביותר מבין המועמדים בבחירות לועד, ובלבד שהצהיר מראש על מועמדותו גם לתפקיד היו"ר.

ג. יו"ר הלשכה יהיה גם יו"ר הועד המנהל של הלשכה, ויהיה אחראי על זימון ישיבות הועד המנהל ועל ניהולן.

ד. יו"ר הלשכה או ממלא מקומו בהיעדרותו, באישור הועד, יהיה נציג הלשכה באירועים רשמיים וממלכתיים וכלפי ארגונים דומים בחו"ל ויהיה אחראי לטיפוח היחסים הבינלאומיים והיחסים עם הממסד בארץ.

ה. יו"ר – עיקרי התפקיד

1) לעמוד בראש הועד המנהל של הלשכה, להוביל ולהנהיג את הארגון, לשאת באחריות לכלל פעילות בארגון, אולם מובהר בזאת כי היו"ר אינו רשאי לחדור לתחום האחריות של שאר בעלי התפקידים בלשכה, באופן שיפקיע או יאיים להפקיע מהם את תפקידיהם או חלקם, אלא ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה.

2) להנהיג את הלשכה, הוועד המנהל, ואת נבחרי הלשכה הממלאים תפקידם, בין אם בשכר או בהתנדבות, לשרת את חברי הלשכה בנאמנות וביושר להגשמת מטרות הלשכה, תוך שמירה על כללי ורוח תקנון זה.

3) לקבוע ולאשר את סדר היום של ישיבות הלשכה.

ו. להביא לאישור פרוטוקולים קודמים של ישיבות הלשכה.

21. תקופת כהונה

א. יו"ר הלשכה והועד המנהל ייבחרו לתקופה של 36 חודשים.

ב. לא יכהן יו"ר הלשכה יותר משלוש תקופות כהונה רצופות, ויהיה כשיר לבחירה מחדש לאחר הפסקה של לפחות תקופת כהונה אחת.

22. הפסקת כהונת יו"ר לפני תום תקופת כהונתו

א. האסיפה הכללית תהיה מוסמכת להפסיק את כהונתו של היו"ר באסיפה שלא מן המניין אשר תכונס לצורך זה.

ב. כינוס האסיפה יהיה ע"פ הקבוע בסעיפים 14-18 לעיל.

ג.החלטה על הפסקת כהונת יו"ר תתקבל ברוב רגיל של משתתפי האסיפה, ובתנאי שלא יפחת מספר התומכים בהצעה מ-15% מחברי הלשכה.


סימן ה: הועד המנהל

23. הגדרה וסמכויות

א. הועד המנהל הוא המוסד המנהל והמפעיל את הלשכה.

ב. כל הסמכויות שלא יוחדו בחוק או בתקנון למוסד אחר של הלשכה, יהיו בידי הועד המנהל.

ג. לא ייהנה יו"ר הועד המנהל, חבר הועד המנהל, יו"ר או חבר ועדת ביקורת, אגב חברותו בועד המנהל או בועדת ביקורת, מכל הטבה אישית מכל סוג ומכל גורם שהוא. קבלת מתנה, תדווח מיד ליו"ר הועד המנהל.

ד. ממלא מקום יו"ר – עיקרי תפקיד:

1) למלא מקום היו"ר בהעדרו.

2) לבצע כל תפקיד מתפקידי היו"ר, לפי הנחיות היו"ר.

ה. גזבר – עיקרי התפקיד:

1) ינהל את חשבונות הבנק, בהם יופקדו וינוהלו כספי הלשכה.

2) ינהל את יומן החשבונות המרכזי של הלשכה.

3) יממש החלטות של הוועד המנהל הנוגעות לתוכנית תקציבים מאושרים, ותשלומים לרשויות וספקים במועד.

4) יפקח על הכנת המאזן השנתי ע"י רואה חשבון / יועץ מס, או בכל דרך אחרת שהועד המנהל החליט עליה, לרבות הכנת החלק המספרי המאושר ע"י חברי הועד המנהל של הדו"ח המילולי, אשר יוצג בפני האסיפה הכללית של הלשכה לאישורה, ויוגש לרשם העמותות.

5) יכין את התקציב השנתי על החלטת הועד המנהל.

ו. יועץ משפטי:

1) הועד המנהל רשאי להעסיק יועץ המשפטי, והוא ייבחר ויועסק על פי הדרישה והעניין, ולא יועסק באופן קבוע
בשכר –
retainer
.

2) היועץ המשפטי יידרש ליתן:

א) יעוץ משפטי לוועד המנהל בכל הקשור במילוי תפקידם.

ב) יערוך הסכמים כלכליים לפי בקשת הועד המנהל ככל שיידרש.

ג) יערוך חוות דעת משפטיות בנושאים מקצועיים.

ד) ייצג את הלשכה בפני כל פורום חיצוני שיידון בשאלות ובעניינים משפטיים הנוגעים ללשכה, בהתאם להחלטות הוועד המנהל.

24. הרכב ומספר החברים

מספר חברי ועד המנהל יהיה שבעה, מתוך שאיפה כי ישמר איזון בין מספר החברים שהם בעלי משרדי חקירות, לבין החוקרים שאינם בעלי משרדים. מלבד תפקיד היו"ר השמור לבעל משרד.

ב.         שאר חברי הועד יהיו הזוכים במקומות 2-7 בבחירות.

ג.          היה ולא יבחרו במקומות 2-7 מספר שווה של חוקרים ובעלי משרדים, "יקודמו" הבאים בתור עד ליצירת שוויון, במידת האפשר.

25. מינוי ותקופת הכהונה

א. יו"ר הלשכה ימנה אחד מחברי הועד לסגנו וממלא מקומו.

ב. התפטר יו"ר הלשכה, או שהופסקה כהונתו ע"י האסיפה הכללית, יועבר תפקידו לממלא מקומו ותכונס אסיפה כללית לקיום בחירות לתפקיד היו"ר עד 60 יום, מיום הפסקת כהונתו של היו"ר.

ג. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד המנהל. חבר הועד המנהל יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל, או אם נשלל רישיונו לעסוק בחקירות פרטיות בהחלטה סופית.

ד. חבר הועד המנהל אשר לא הגיע לשלוש ישיבות רצופות יחשב כאילו התפטר, אלא אם יציג סיבה מוצדקת וטעמים מיוחדים אשר תתקבל ע"י הועד כמצדיקה את היעדרותו. במקומו יתמנה המועמד אשר זכה במספר הקולות הגבוה ביותר אחריו ואשר התמודד באותה קטגוריה בבחירות.

ה. חבר ועד שנסתיימה כהונתו, מחוייב להחזיר כל חומר שנמצא ברשותו ושייך ללשכה, תוך זמן סביר ושאינו עולה על 30 יום. כמו כן, מייד עם סיום כהונתו, יחדל מכל פעילות שעלולה להתפרש כפעילות מטעם לשכת חוקרים פרטיים בישראל.

26. ישיבות הועד המנהל

א. הועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ב. לא יתקבלו החלטות בישיבת ועד בה משתתפים פחות משלושה חברים.

27. החלטות
החלטות ועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, יהיה רשאי היו"ר להכריע. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ועד המנהל.

28. פרוטוקול

א. הועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

ב. הפרוטוקולים יפורסמו באתר לשכת חוקרים פרטיים בישראל, ויהיו נגישים לחברי הלשכה שיביעו רצון לעיין בהם.

29. זכות הייצוג

הועד המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם הלשכה על מסמכים שיחייבו אותה, ובכלל זה חתימה על המחאות כספיות, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.


סימן ו': ועדת הביקורת

30. תפקידים, סמכות ואחריות

א. ועדת הביקורת תיבחר על ידי האסיפה הכללית, ותהיה אחראית בפניה בלבד.

ב. תפקידיה של ועדת הביקורת לבדוק ולבקר את כל מוסדות הלשכה, וכל גוף בשליטת הלשכה.

ג. יו"ר ועדת הביקורת רשאי לעיין עפ"י דרישתו בכל מסמך רשמי של הלשכה, ובכלל זה כל פרוטוקול, פנקס, מסמכים בנקאיים ופנקסי החשבונות.

ד. תחומי הביקורת יהיו בשטח הפעולות הכספיות, עמידה בכללי התקנון, עמידה בטוהר המידות וסדרי מנהל תקין.

ה. ועדת הביקורת תתכנס לפחות אחת לשישה חודשים.

ו. ועדת הביקורת תעביר מעת לעת את ממצאיה לוועד המנהל, ותמסור דין וחשבון שנתי בפני האסיפה הכללית.

ז. לוועדת הביקורת תתוקנה כל הסמכויות המוקנות עפ"י חוק העמותות, לרבות כל הסמכויות הנגזרות מתיקון מס' 10 לחוק.

 

31. חברות בוועדה

א. ועדת הביקורת תיבחר על ידי האסיפה כללית, מבין חברי הלשכה, ותמנה 1 עד 3 חברים.

ב. חבר בועדת הביקורת לא יהיה חבר בועד המנהל או בכל מוסד אחר של הלשכה.

ג. בישיבתה הראשונה, אשר תתכנס לא יאוחר מ-30 יום ממועד בחירתה, יבחרו חברי הועדה מתוכם את יו"ר הועדה.

ד. היה ומספרם זוגי – יכהן הזוכה במספר הקולות הגדול יותר כיו"ר.

32. תקופת הכהונה

א. ועדת הביקורת תכהן מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר בועדה חדשה. חבר הועדה היוצאת יכול להיבחר לועדה החדשה.

ב. חבר הועדה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועדה. חבר הועדה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם נשלל רישיונו לעסוק בחקירות בהחלטה סופית.

33. השלמת הועדה

א. נתפנה מקומו של חבר הועדה, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של הלשכה לכהן כחבר הועדה עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועדת ביקורת.

ב. חבר הועדה שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר הלשכה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ג. לא נותרו חברים פעילים בוועדה, תכונס אסיפה כללית שלא מן המניין על מנת למנות וועדה חדשה.

34. תחולת הוראות

הוראות הסעיפים 26 - 28 לעיל יחולו גם על עבודת ועדת הביקורת בהתאמות הנדרשות.


סימן ז': ועדת משמעת ותלונות הציבור

35. תפקידים, סמכות ואחריות

א. תפקידה של ועדת המשמעת ותלונות הציבור, לבדוק תלונות אשר תקבל בדבר עבירות של חברים בלשכה על כללי התקנון ו/או האתיקה, ותלונות כנגד חוקרים אשר יועברו ע"י הציבור.

ב. רשאי הועד המנהל להעביר נושאים לטיפול הועדה, ורשאי יו"ר הועדה ליזום טיפול באופן עצמאי.

ג. רשאית ועדת המשמעת להחליט כי אין מקום לבדיקת התלונה, בהיעדר עניין ציבורי או בסיס לכאורה לתלונה, כי יש להעביר את התלונה למשטרה, או לועדת המשמעת של משרד המשפטים, או לקיים בירור בתלונה.

ד. ועדת המשמעת לא תקיים בירור בתלונות אשר הוגשו גם למשטרה ו/או למשרד המשפטים אלא אם כן התלונה נוגעת לחשד לעבירות על תקנות האתיקה או הקוד האתי.

ה. היה והחליטה לפעול לבירור התלונה בעצמה, רשאית ועדת המשמעת לחייב חברים כנגדם הוגשה התלונה, להתייצב בפניה, להשיב לשאלותיה ולסייע בבירור התלונה כמיטב יכולתם.

ו. לא התייצב חבר לבירור אליו הוזמן ללא סיבה מוצדקת, רשאית הועדה לדון ולהוציא מסקנותיה ללא נוכחותו.

ז. ועדת המשמעת תערוך דו"ח מסכם על כל תלונה שנבדקה, הכולל את התלונה, תגובת הנילונים וממצאי ומסקנות הבדיקה.

ח. ועדת המשמעת ותלונות הציבור תעביר את ממצאיה לוועד המנהל, ותמסור דין וחשבון שנתי בפני האסיפה הכללית.

36. חברות בוועדה

ועדת המשמעת ותלונות הציבור תמונה על ידי הועד המנהל, מבין חברי הועד, ותהיה מורכבת מלא פחות משלושה חברים.

 

סימן ח': בוררות

37. מינוי בורר

א. על פי בקשת שני חברים או יותר, המצויים בסכסוך, ימנה יו"ר הלשכה בורר מבין חברי הלשכה.

ב. הבורר יפעל ע"פ חוק הבוררות.

ג. הבורר יהיה רשאי לקבל שכ"ט עבור הבוררות, כפי שיוסכם בינו לבין הצדדים.


סימן ט': הוראות שונות

38. הוראות שונות וכללי

א. הועד המנהל רשאי לפתוח ולנהל חשבון או חשבונות בכל בנק מסחרי לצורך ניהול כספי הלשכה.

ב. הלשכה תגבה כספים, ותוציא הוצאות לצורך פעילותה.

ג. הלשכה תנהל פנקסי חשבונות אשר ישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ואת מצבה הכספי, כנדרש בחוק.

ד. כל חבר של הועד המנהל ו/או ועדת הביקורת יהיה רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של הלשכה, ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם, ולקבל מכל חבר ועד המנהל ומכל עובד של הלשכה, כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים לדעתו למילוי תפקידיו.

ה. כל חבר בלשכה יהיה רשאי לקבל לידיו העתק של הדו"ח הכספי השנתי של הלשכה.

ו. ללשכה חותמת רשמית אשר בה יוטבע כל חוזה, הסכם או כתב התקשרות, לרבות המחאות.

ז. זכות החתימה בשם הלשכה היא לועד המנהל, וע"פ הקבוע בתקנון.

ח. האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום משכורות לחברי הועד המנהל, ועל גובה המשכורות.

ט. הועד המנהל רשאי להחליט על שכירת עובדים ומשרדים, על שכירת שירותים מגורמים חיצוניים, ועל מינוי ממלאי תפקידים, בין אם מקרב חברי הלשכה, ובין אם לאו.סימן י': נכסים לאחר פירוק

39. העברת נכסים עודפים

פורקה הלשכה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

 

לכל החדשות