אישור ניהול תקין ללשכה

עצמאי בשטח, שלא תצטרך טובות

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) פעילות אכיפה נגד בעל אתר אינפורמר

מישהו גונב מהחברה? פוליגרף אינו תמיד הפיתרון

הליך הענקת רשיון לחוקר פרטי...עדכונים מוועדת הרישוי...

ניתן להוריד את הקוד האתי בקובץ וורד (word) מלשונית הקוד האתי המופיעה תחת הלשונית "הלשכה"..

החלטת ועדת הרישוי מיום 17.03.11 בנושא חברות המתקינות מוצרי חקירות ללא רשיון...

האם מותר למעביד לדרוש מעובד בדיקת פוליגרף?

החלטה עקרונית הנוגעת לשת"פ עם משרדים לשירותים משפטיים (29/5/2011)

קריטריונים להענקה מחודשת של רשיון חוקר פרטי....

לכל החדשות
אישור ניהול תקין לשנת 2014
תשלום דמי חבר ל - 2015
הטבות לחברים
תעודת כניסה לבית משפט
פרסום מבקשי רישיונות
IKD

האקדמיה לחקירות פרטיות בישראל

חברים יקרים

ביום ה' 23/10/2014 נערכה פגישת היכרות בין חברי ועדת הרישוי החדשה בראשותו של עו"ד שוקי למברגר, לבין הח"מ (עו"ד דניאל פרץ) ופיני שכטר, נציגי הלשכה.

להלן ההסכמות וההבנות אליהן הגענו בישיבה:

א. פתח דבר: כידוע וכזכור, הנושא העיקרי אותו קידמנו, ופעלנו במשך שנים לאישורו, הינו החלת חובת לימוד על המבקשים להיכנס לענף החקירות הפרטיות, והקמת אקדמיה ע"י הלשכה ללימוד מקצוע החקירה הפרטית.

ב. לאחר דיון עם חברי הועדה לרישוי חוקרים פרטיים, בראשותו של היו"ר, הוועדה מאשרת, מברכת ותומכת בהצעת הלשכה, כפי שאושרה באסיפה האחרונה, להקים, לנהל אקדמיה ולפקח על הכשרת חוקרים פרטיים באמצעות לימוד במכללה אותה תפעיל הלשכה.

יו"ר הועדה הביע תמיכה בלתי מסויגת בדבר הצורך בחובת לימודים כתנאי כניסה לעיסוק במקצוע. לכן, בד בבד יעשו פעולות להחלת חובה זו בדרך הוספה לתקנות או בכל דרך בה תמצא הוועדה לנכון לעשות.

יו"ר הוועדה קיבל את הצעתו של הח"מ לחייב כל שוטר/קצין המעוניין להיכנס לענף יהא חייב ללמוד במכללה, מלבד חריגים מיוחדים, עפ"י שיקול הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים.

האקדמיה תבצע קורסי הכנה לבחינות משרד המשפטים, כבר ממועד הבחינה במאי 2015 או בסמוך לו - בשיתוף נציגי המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים שבמשרד המשפטים.

ג. הועדה קיבלה את הצעת הלשכה בדבר הצורך בשיתוף פעולה בנוגע לניסוח שאלות בבחינת הכניסה למקצוע, לרבות הצורך להתייחס לנושאים הכרוכים בפרקטיקה מקצועית יומיומית וכאלה הנוגעים ישירות לקוד האתי.

ד. הועדה תפעל לאכוף, ככל שיש בידיה לעשות כן, טיפול יעיל של המשטרה בתלונות המוגשות נגד מתחזים ומסיגי גבול המקצוע, במקרים בהם החשד לביצוע העבירה הוא מובהק.

ה. לדעתו של יו"ר הוועדה, אין מקום להצעה לביטול פרק הזמן הנדרש לצורך קבלת רישיון לניהול משרד חקירות והמצב הקיים הינו המצב המקובל עליו.

עם זאת, עמדת הוועדה בסוגיה זו וכן בנוגע להצעה לביטול סעיף 7 בחוק טרם גובשה באופן סופי ולא ברור אם דעתה תושמע בנושאים אלה.

ו. בימים הקרובים תעשה פעילות לקידום הקמתה של האקדמיה לחקירות פרטיות מיסודה של לשכת חוקרים פרטיים בישראל.

                  בכבוד רב
עו"ד דניאל פרץ


התחזות אסורה או כיסוי מותר 

בשנה האחרונה הגיעו לידי משרדי לשכת החוקרים הפרטיים ולוועדה לרישוי חוקרים פרטיים שבמשרד המשפטים, תלונות (שווא) נגד פעילותם של חוקרים פרטיים הפועלים עפ"י חוק. עיקרן של התלונות נוגעות לפעולות הקשורות לחקירות בכיסוי המבצע חוקר פרטי במסגרת עבודתו ואשר הופכות במהרה, לדעת המתלוננים או באי כוחם לעבירת התחזות – ולא היא.

ובכן, בבדיקה ראשונית של התלונות, ניתן להבחין כי לרוב מדובר בתלונות סרק המנסות לייצר משקל נגד בתביעות משפטיות שונות, שיש בהם ניסיון להטיל מורא על אותו חוקר שביצע עבודתו כדין.

למען הסדר הטוב וצמצום התלונות המיותרות כנגד חוקרים פרטיים, אני מביא לידיעתכם את עיקרי ההחלטה העקרונית של הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים שבמשרד המשפטים, בעניין החקירה בכיסוי, כמפורט להלן :

"מבלי להתייחס להחלטה מסוימת של בית משפט זה או אחר הוועדה מבקשת להציג את עמדתה בשני נושאים אלה:

א. זהות החוקר הפרטי- עניין זהות החוקר הפרטי נדון בתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית), תשל"ג-1972 ובקוד האתי. על פי תקנה 3 חל איסור על חוקר פרטי להציג עצמו כשוטר, פקח, עובד ציבור, בעל מקצוע הטעון רישיון, כשליחו של אדם פלוני או פועל מטעמו. על פי תקנה 5 אסור לחוק פרטי להשתמש במילה חוקר בלבד או בליווי שם תואר אחר מלבד "פרטי".

 סעיף 7(ו) לקוד האתי אומנם מוסיף על איסורים אלה חובת זהירות והגינות כללית בניהול חקירה אולם אינו אוסר על שימוש בתחבולה באופן גורף. סעיף 7(ו)(3) אוסר לפעול באופן אקטיבי ליצירת מציאות שאותה החוקר רוצה לתעד בחקירתו, אך קובע כי "אין בכך כדי למנוע מחוקר פרטי ליצור תנאים או להשתמש בסיפורי כיסוי לגיטימיים, שיאפשרו לו לתעד את המציאות והמצב האמיתי, ובלבד שהכל נעשה על פי דין".

 לדעת הוועדה אין החוק או הקוד האתי מחיל חובה על החוקר הפרטי לחשוף עצמו תמיד כחוקר פרטי. פרשנות אחרת לחוק תפגע ביכולתו של החוקר הפרטי לבצע את תפקידו ותמנע ממנו כמעט לחלוטין את האפשרות לבצע חקירות. לדעת הוועדה, חוקר פרטי רשאי להשתמש בסיפורי כיסוי כל עוד הדבר לגיטימי ונעשה כדין. הוועדה סבורה, כי החובה של חוקר פרטי לחשוף את זהותו כחוקר פרטי היא במקרים בהם קיים חשש שאי ציון העובדה שמדובר בחוקר פרטי יביא להטעיית הציבור כאילו מדובר בחוקר מטעם רשות מוסמכת".

 הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה – משרד המשפטים. (עד כאן החלטת הוועדה).

 הנה כי כן, לא בכל פעילות בה מעורב חוקר פרטי, חייב הוא להזדהות ככזה. על פניו נראה כי חלקן של התלונות, הנובעות בעיקר מחוסר התעמקות בחוק חוקרים פרטיים התשל"ב – 1972, התקנות הנלוות אליו ואי ידיעת הדין בכלל, גובלות בהוצאת דיבה ולשון הרע ממש. הדברים מתחזקים ומקבלים משנה תוקף, בפרט כאשר המדובר בתלונות שווא, בהן ניתן למצוא טיעונים שונים ומשונים, "מן היקב ומן הגורן" הנובעות מניסיונות להטיל מורא על החוקר הפרטי.

 בכבוד רב
עו"ד דניאל פרץ
יו"ר לשכת חוקרים פרטיים בישראל (ע"ר)

  


לכבוד                                                                                           7 ביולי 2014

הגב' דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

משרד האוצר

ירושלים

ג"נ,

                         

             הנדון: הפסקת העסקת "חוקרי בית" בחברות ביטוח

1.   נקדים ונדגיש: פנייתנו זו באה על רקע תפיסתנו את תפקיד הלשכה, בין היתר כגוף אשר שם לו כאחת ממטרותיו, את קיום ושמירת הדין והאינטרס הציבורי בכל הקשור לחוקרים פרטיים ועבודתם.

2.  כידוע לך, חברות הביטוח בישראל מסתייעות בחוקרים פרטיים לשם בדיקת תביעות ביטוח, לשם בדיקת אמינות ומהימנות תביעות. על בסיס ממצאי החקירה, מתקבלות לעיתים החלטות לגבי דחיית התביעה או תשלום מופחת.

3.   בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה ההולכת ומשתרשת בקרב חברות הביטוח לפיה מפעילות הן חוקרים פרטיים (או שמא יש לרשום "חוקרים פרטיים" שכן חלקם אף אינם רשויים כדין), כ "חוקרי בית" מול המבוטחים.

4.    אין צורך להכביר במילים אודות חשיבות עבודתו העצמאית והבלתי תלויה של החוקר פרטי המצווה על פי חוק, על פי התקנות שתוקנו מכוחו ועל פי הקוד האתי, לתעד מציאות בעובדות אובייקטיביות ולדווח אמת ללקוחותיו.

לקריאת המכתב במלואו  www.ibpi.org.il/docs/312.pdf

        בברכה
עו"ד דני פרץ


יצחק דנון

News1.co.il  |  תגובות

כתב אישום: זייף אישורי מסירה וגרם לעיוותי דין

 

עורכי הדין הסתמכו על האישורים


התביעה טוענת כי החוקר הפרטי שעסק במקצועו ללא רישיון נהג

לזייף עשרות רבות של מסירות משפטיות ברחבי הארץ ...

איתן נעם, תושב נופית, חוקר פרטי לשעבר, הואשם (יום ו', 16.5.14) בבית משפט השלום בקריות בזיוף עשרות מסירות משפטיות ברחבי הארץ בתמורה לתשלום. 
עוד נאמר כי במועדים הרלוונטיים לכתב האישום היה הנאשם בעליה של "הבלשים - סוכנות למודיעין וחקירות", שמשרדיה בישוב נופית, וכי למרות שהנאשם ידע כי רישיונו לעסוק כחוקר פרטי לא חודש הוא המשיך ועסק כחוקר פרטי וקיים משרד לחקירות פרטיות.....המשך לקריאת הכתבה במלואה....

http://www.ibpi.org.il/docs/313.pdf


  חברים יקרים

שלום רב,

כמו בשנה הקודמת, גם השנה זכתה עמותת לשכת חוקרים פרטיים בישראל לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2014, אשר הוענק לה ע"י רשות התאגידים שבמשרד המשפטים. מדובר בצעד חשוב ומשמעותי, הבא לקבוע נורמה חדשה והכרחית, לפיה ניהול העמותה יעשה בשקיפות, בבקרה ובפיקוח הן פנימיים והן חיצוניים ע"י הרשויות השונות.  להמשך המכתב ...


אזהרה לציבור
מר סומך ראובן מנתניה - שוטר לשעבר, מציג עצמו ומתחזה בפני הציבור ובפני לקוחות פוטנציאלים - כחוקר פרטי.
מר סומך הנ"ל אינו חוקר פרטי רשוי ומעולם לא קיבל כל רישיון מתאים לעבודה כחוקר פרטי.
הלשכה הגישה נגדו תלונה במשטרת ישראל, בגין עבירת התחזות
ובגין עבירות בניגוד לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב - 1972.
משרד המשפטים אף הביע עמדתו במכתב שנשלח לעיתון מקומון בנתניה, אשר תוכנו מדבר בעד עצמו.

בכבוד רב
עו"ד דניאל פרץ
יו"ר לשכת חוקרים פרטיים בישראל.

מצ"ב העתק המכתב לעיונכם:


חברים יקרים
שלום רב,

תשלום דמי חבר לשנת 2014
דמי החבר לשנת 2014 נותרו ללא שינוי. ניתן כבר מהיום לבצע את התשלום באמצעות דף הסליקה בלשונית: "תשלום דמי חבר ל 2014".

קורס גישור לחוקר פרטי
הלשכה הגיעה להסכם עם חב' "גומא" המוכרת כמכללה ללימודי גישור בהתאם לדרישות הוועדה המייעצת לענייני גישור, בהנהלת בתי המשפט להסמכת מגשרים - וועדת גדות.
הקורס יתקיים במכללת "גומא" בכפר הירוק -http://www.gome.co.il/gishur

עלות הקורס: 2100 ש"ח + מע"מ (ניתן לשלם ב 5 תשלומים שווים).
הקורס מיועד לחברי לשכהובנות זוגם בלבד (מותנה בהצגת תעודת חבר עדכנית).

חוקרים שאינם חברים בלשכה או שלא חידשו חברותם בשנה האחרונה יזכו להנחה זו, מיד עם הצטרפותם כחברים מבורכים ללשכה.

לביצוע ההרשמה לקורס, ניתן לפנות ל- מלי בטל': 050-7591845.

המאגר המשפטי - פדאור לשנת 2014
לאחר משא ומתן נוסף הוחלט להשאיר את המאגר המשפטי לשימוש חברי הלשכה בעלות של 100 ש"ח לשנה.
את התשלום ניתן לבצע ביחד עם תשלום דמי החבר.

המאגר המשפטי - פסקדין
המנוי ל- "פסק דין" נותר ללא שינוי, חינם לחברי הלשכה - בימים הקרובים יבוצע עדכון של רשימת חברי לשכה מול חב' "פסק דין".


החלטה בעניין GPS:

לאחרונה עלתה בפני הוועדה שאלת ההתייחסות להטמנת מכשיר GPS במכונית של אזרח לשם ביצוע מעקב אחר תנועותיו.

על פי סע' סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981,

"פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה

(1)בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;"


להסרת ספק, הוועדה קובעת ומודיעה כי שימוש במכשיר כאמור לעיל מהווה פגיעה בפרטיות, הפרת כללי האתיקה המקצועית והתנהגות שאינה הולמת, זאת כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המחוקק או ע"י בית משפט מוסמך.


לעניין זה הוועדה מפנה להחלטת Supreme Court של ארה"ב בעניין United States V. Jones מיום 23.1.12.

להלן החלטות עקרוניות של הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים שבמשרד המשפטיםחוקר/ת יקר/ה

אישור ניהול תקין ללשכה

אני שמח לבשר לכם כי עמותת הלשכה קיבלה לראשונה בתולדותיה אישור ניהול תקין לשנת 2013. אישור זה מגיע ללשכה לאחר מאמצים לא מבוטלים אשר החלו עוד בשנת 2011 וכללו בין היתר, ביקורת מסמכי העמותה השונים ע"י רו"ח חיצוני אשר בדק: דו"חות כספיים שונים, הוצאות והכנסות בהתאם לחוק, דו"חות מילוליים, תקנון העמותה, מימוש והגשמת מטרות העמותה.
יודגש כי אישור זה לא ניתן לעמותה בשנה הקודמת ורשות התאגידים סירבה לבקשתנו בעיקר בשל חוסרים רבים שנתגלו בשנים 2006 ו 2007. את הדו"חות הכספיים לשנת 2008 שחזרנו בסיוע כפוי של רוה"ח הקודם, אשר נאות לשתף עימנו פעולה רק לאחר שקיבל מכתב התראה מהיועץ המשפטי.
ביקורת זו מעידה על ניהול תקין עפ"י חוק. על התנהלות כספית תקינה ושקופה, בה כל חבר עמותה יכול לקבל בכל רגע נתון את מצבה הכספי של העמותה, הכנסותיה והוצאותיה.
התנהלות זו של חברי הנהלת העמותה והח"מ בענייניה הכספיים של העמותה, הינה פעילות בעלת חשיבות רבה ועדיפות גבוהה עוד לפני כל פעילות אחרת, חשובה ככל שתהיה, של חברי הנהלת העמותה.
מעתה כל חבר לשכה יודע וידע כי כספי דמי החבר אותם הוא משלם מדי שנה, מנוהלים ע"י הנהלת העמותה, הגזבר ומורשה החתימה שבה, עפ"י דין, בדרך נכונה וראויה, תוך שמירה על כללים ברורים ומסגרת תקציבית התואמת את פעילות העמותה.
כיוון שכך, היום יותר מתמיד נחוצה תרומתך להמשך פעילותה הברוכה של הלשכה. לכן אני מנצל הזדמנות זו להזכירך כי את תשלום דמי החבר, ניתן לבצע במשלוח המחאה למזכירות הלשכה או בתשלום ישיר באמצעות הלינק המצ"ב:
http://www.ibpi.org.il/content.asp?cat=46

בברכה

עו"ד דניאל פרץ


חוק חוקרים פרטיים - מכתב לשר המשפטים.

לאחרונה פעלה הלשכה לתיקון הצעת חוק חוקרים פרטיים, הלשכה ניסחה מכתב המיועד לשר המשפטים מר יעקב נאמן, למחלקה לייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ולחבר הכנסת יריב לוין המשמש כיו"ר וועדת הכנסת.
נוסח המכתב הועבר לעיון כל חברי הלשכה לשם הערות והארות.
מצ"ב הנוסח הסופי כפי שנשלח לשר המשפטים ולשאר המכותבים בו.
 

 
רוצה להיות חוקר פרטי ? ! מאת: עו"ד דני פרץ - יו"ר הלשכה.
האם כדי להיות חוקר פרטי אני צריךלהירשם לקורס כלשהו ?
התשובה כיום הינה חד משמעית
לא .
הציבור המתעניין במקצוע החקירות הפרטיות משוכנע כי מדובר במקצוע בו קיימת חובת לימודים ספציפית או חובת לימודים כלליים כלשהם הנושקים למקצוע החקירות הפרטיות ואולי טוב שכך...
להמשך לחץ כאן


מחפש חוקר פרטי ? 
© כל הזכויות שמורות ל לשכת החוקרים הפרטיים בישראל | יצחק בן צבי 10, מגדל הרכבת, באר - שבע. טל: 08-6656380, פקס: 08-6282611 - שעות פעילות: 09:00-14:00
הלשכה  |  עמוד הבית  |  רוצה להיות חוקר פרטי ? !   |  מאמרים  |  משפטי  |  הדרכה  |  פורום  |  צור קשר  |  English  |  תנאי שימוש  |  הטבות לחברים  |  תשלום דמי חבר ל - 2015  |  תעודת כניסה לבית משפט  |  פרסום מבקשי רישיונות  |  IKD  |  אילוף הסוררת/ מאת: עו"ד דני פרץ  |  הליך הענקת רישיון  |  טפסים להורדה  |  רישום מאמנים ומתאמנים  |  הענקה מחודשת של רישיון  |  חקיקה לבחינה  |  News  |  קוד אתי  |  תקנוןנט-סטייל אתרים בנייה, עיצוב וקידום אתרי אינטרנט Copyright © 2001-2014 NetStyle. All rights reserved